Tuesday, March 28, 2023
Semua Tentang Jawa Timur


Seh Ibrahim

Tersebutlah Seorang Sultan di negeri Arab yang masih termasuk keturunan Nabi Muhammad s.a.w. Baginda mempunyai adik laki-Iaki bemama Seh Ibrahim….


Tersebutlah Seorang Sultan di negeri Arab yang masih termasuk keturunan Nabi Muhammad s.a.w. Baginda mempunyai adik laki-Iaki bemama Seh Ibrahim. Pada suatu hari Seh Ibrahim mendapat perintah dari kakaknya untuk pergi ke pulau Jawa untuk mengislamkan penduduknya menurut syari’at Nabi Muhammad s.a.w.

Seh Ibrahim diberi pusaka bekas sandal Nabi Muhammad s.a.w. Setelah berlayar, ia sampai di negeri Cempa, bertemu dengan raja Cempa. Seh Ibrahim mengaku bemama Seh Wali Lanang, berasal dari tanah Arab, mendapat tugas untuk mengislamkan penduduk tanah Jawa. Raja Cempa dimohon menjadi islam, Baginda setuju, lalu pindah agama Islam menurut syari’at Nabi Muhammad s.a.w.

Lama-lama akhirnya Seh Wali Lanang (Seh Ibrahim) diambil menantu oleh raja Cempa dikawinkan dengan seorang puterinya yang muda, adik ratu Dwarawati istri raja Brawijaya (IV) di Majapahit.

Ketika raja Cempa wafat, puteranya menggantikannya menjadi raja di Cempa. ***

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: BABAD TANAH JAWI; Galuh Mataram

%d blogger menyukai ini: