Perjalanan Sunan Bonang, ke Kediri

Perjalanan Sunan Bonang menjalankan siar Agama Islam, ke Kediri selalu terhambat oleh Kyai Butalocaya lalu berjalanlah Sang Sunan ke arah timur. Ketika sampai di bekas kota Marnenang beliau berhenti di tepi sebuah sumur.

Beliau ingin minum tetapi tidak ada timbanya.Tiba-tiba … Selengkapnya